เพอร์ไลต์

เพอร์ไลต์

มีการใช้เพอร์ไลต์ผสมลงไปในดิน เพราะ เพอร์ไลต์ มีคุณสมบัติ เป็นตัวดูดซึมที่ดี และมีความพรุนในตัวสูง ทำให้สภาพเป็นดินร่วนและเพอร์ไลต์ยังสามารถช่วยรักษาสมดุล ระหว่างปริมาณของน้ำ และอากาศในดินได้ด้วย

ปุ๋ยเร่งดอก  การเกษตรอินทรีย์  ปุ๋ยออแกนิค  ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  โรงงานปุ๋ย  ปุ๋ยข้าว  บริษัทปุ๋ย  บริษัทขายเคมีเกษตร  ปุ๋ยน้ำ  ขายปุ๋ย   ปุ๋ยทางใบ  ปุ๋ยนาโน  โรงงานผลิตปุ๋ย  ปุ๋ยเร่งโต  ปุ๋ยยางพารา  สินค้าเกษตร  สารปรับสภาพดิน  ปุ๋ยnpk  ปุ๋ยมันสำปะหลัง  npkปุ๋ย


คุณสมบัติและประโชยน์ของ แร่ เพอร์ไลต์

มีการใช้ แร่ เพอร์ไลต์ ผสมลงไปในดิน เพราะเพอร์ไลต์มีคุณสมบัติ เป็นตัวดูดซึมที่ดี และมีความพรุนในตัวสูง ทำให้สภาพเป็นดินร่วนและเพอร์ไลต์ยังสามารถช่วยรักษาสมดุล ระหว่างปริมาณของน้ำ และอากาศในดินได้ด้วย
1.ความพรุนของเพอร์ไลต์มีมากกว่าดินเหนียวถึง 5 เท่า ทำให้มีปริมาณของก๊าซออกซิเจนในดินเพียงพอ ต่อความต้องการของพืช
2.สามารถกักเก็บความชื้นไว้ได้ดีกว่าดินทรายถึง 45 เท่า ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ดินแห้งจนเกินไป
3.ทำให้รักษาความสมดุล ระหว่างปริมาณน้ำ และอากาศในดิน และทำให้ดินรักษาสภาพ ไม่ชื้นหรือแห้งจนเกินไป ทำให้ดินมีความยุ่ย ไม่จับตัวกันแข็ง
4.คุณสมบัติความเป็นฉนวน จะช่วยรักษาอุณหภูมิของดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงมาก ช่วยรากพืช ในการดูดซึมอาหาร
5.เนื่องจากมีสภาพเป็นกลาง มีความคงทนต่อปฎิกิริยาทางเคมี สามารถผสมเพอร์ไลต์ กับปุ๋ยเคมีทุกชนิดได้
6.เพอร์ไลต์จัดเป็นสารอนินทรีย์ เมื่อผสมลงในดิน จะมีความคงทนและไม่บุสลายจาก จุลินทรีย์

ขายปุ๋ย   ปุ๋ยทางใบ  ปุ๋ยนาโน  โรงงานผลิตปุ๋ย  ปุ๋ยเร่งโต  ปุ๋ยยางพารา  สินค้าเกษตร  สารปรับสภาพดิน  ปุ๋ยnpk  ปุ๋ยมันสำปะหลัง  npkปุ๋ย